Boekje 2

MANAGEMENT BLOOPERS

Vermijdbare fouten!?

 

Noten:
Alhoewel deze uitgave is gericht op ondernemers is het natuurlijk ook toepasselijk op directies en op iedere manager die een werkgever vertegenwoordigt.
In deze uitgave wordt gebruik gemaakt van “hij”, “hem” en “zijn”. Uiteraard is dit gebruik niet limitatief bedoeld.

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder instemming van de uitgever, tenzij met een nadrukkelijke bronvermelding.

© september 2003


LEESWIJZER:

Hieronder treft u het voorwoord aan. Verder bestaat dit boekje uit de volgende onderdelen (zie de knoppen bovenaan): 
Beschouwing
Cases 1 - 4
Cases 5 - 8
Cases 9 - 13
NawoordVOORWOORD


Ondernemerschap is mensenwerk. Alhoewel er veel over te leren en te lezen valt, blijft het toch een activiteit waarbij een niet onbelangrijk deel van het handelen min of meer gevoelsmatig plaatsvindt. Het gevoel hebben voor de markt, het gevoel hebben voor de wensen van de klanten, etc.
De meer succesvolle ondernemers hebben dit gevoel meestal beter “in de vingers” dan de minder succesvolle collega’s. Op het juiste moment met een nieuw artikel komen of een actie op touw zetten, is niet voor iedereen weggelegd. Alhoewel dit gevoelsmatig element een niet onmiskenbaar onderdeel is van het ondernemerschap, moeten we het echter ook weer niet een te groot gewicht toekennen.
 
Een goed ondernemer zal niet alleen op zijn gevoel afgaan, doch ook zakelijke argumenten afwegen in zijn beslissingen. Vele ondernemers hebben daarbij echter een “handicap”: het zijn ras-optimisten. Ondernemers kenmerken zich meestal door een optimistische kijk op de gang van zaken. En dat is maar goed ook: het is de voeding voor de motivatie om al datgene te blijven doen dat de ondernemer geacht wordt te doen en nog veel meer.
Het heeft echter ook een belangrijk nadeel! Dat optimisme verstrooit niet zelden het beeld dat de ondernemer heeft inzake zijn activiteiten. De zon zien schijnen is een goede zaak. Doch er daarbij van uitgaan dat het nooit slecht weer wordt is mogelijk toch een ietwat te rooskleurige kijk op de gang van zaken.
 
Het teveel op het gevoel afgaan, het te optimistisch aan de slag gaan, heeft al heel wat ondernemers in problemen gebracht. Het is dus zeker verstandig het gevoel te combineren met een realistische kijk op de gang van zaken. Het is ook verstandig niet alleen uit te gaan van het eigen gevoel of de eigen kijk op zaken, maar ook gebruik te maken van andere visies. Iemand die dienst doet als een klankbord, een kritische meedenker, een mentor. Het credo “twee weten meer dan één” is zeker niet uit de lucht gegrepen.
 
Binnen dit kader en onder het motto “val niet in de valkuilen waar anderen al in zijn gevallen” bevat dit boekje – als vervolg op “Adviezen uit de praktijk” – een aantal voorbeelden van jammerlijke management missers. Missers die soms ingrijpende gevolgen hebben en die vermeden hadden kunnen worden!? Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

  Vorige pagina