Boekje 1

Adviezen uit de praktijk

Eye-openers voor de ondernemer

Noten:
Alhoewel deze uitgave is gericht op ondernemers is het natuurlijk ook toepasselijk op directies en op iedere manager die een werkgever vertegenwoordigt.
In deze uitgave wordt gebruik gemaakt van “hij”, “hem” en “zijn”. Uiteraard is dit gebruik niet limitatief bedoeld.

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden vermenigvuldigd zonder instemming van de uitgever, tenzij met een nadrukkelijke bronvermelding.

© september 2002


LEESWIJZER:

Hieronder treft u het voorwoord aan. Verder bestaat dit boekje uit de volgende onderdelen (zie de knoppen bovenaan): 
Algemeen
Verkoop
Administratie / Financiën
Personeel / Organisatie
Overig
AfsluitingVOORWOORD

Ondernemerschap wordt wel beschouwd als zijnde de bakermat van de economie. Ondernemerschap en welvaart worden vaak in elkaars verlengde genoemd. Er is dan ook al veel geschreven over het ondernemerschap. Begrijpelijk. Er is ook veel over te schrijven. Over inhoudelijke zaken, over problemen en valkuilen, over succesverhalen, over de ondernemer als persoon, etc.
 
Het ondernemerschap heeft uiteraard zijn aantrekkelijke en zijn minder aantrekkelijke kanten. Veel ondernemers voelen, meer of minder bewust, zware lasten op de schouders drukken. Door de vele regelgeving voelen zij zich geregeld “het bos ingestuurd”. Door de enorme complexiteit van de maatschappij, waarin de ondernemer moet opereren, is er meer dan eens het gevoel “door de bomen het bos niet meer te zien”.
In deze beknopte uitgave stel ik uiteenlopende, veelal praktische, onderwerpen aan de orde waar veel ondernemers in meer of mindere mate mee geconfronteerd worden. Gezien de opzet van deze uitgave is het uiteraard geen schier onuitputtelijke lijst. Anderzijds zullen de onderwerpen ook niet volledig op iedere ondernemer van toepassing zijn. Het is een verzameling van onderwerpen waarmee ik de ervaring heb opgedaan dat deze nogal eens minder adequaat ter hand zijn genomen.
Deze uitgave is bedoeld als een stille raadgever die u vanuit de praktijk terzijde staat. Een boom om tegenaan te leunen.
 
Van een ondernemer wordt dus veel verwacht. Een ondernemer dient in wezen alles te weten en te kunnen. Een ondernemer weet en kan echter niet alles. Een bekend dilemma! Hoe pakt u dat aan?
Oogkleppen op en zien waar het schip strandt? Dat is een optie, doch leidt niet zelden tot ongewenste resultaten.
U zult de handschoen moeten oprapen; u zult op vele vragen antwoorden moeten zien te vinden.
 
Waarom bent u een goede ondernemer en uw buurman niet of waarom is uw buurman een goede ondernemer en u niet? Gaat het vandaag nog goed? Morgen kan het anders zijn! Niets is zo veranderlijk als het ondernemerschap. Dalen en pieken kunnen elkaar afwisselen. Kunt u daar tegen?
Waar staat u als ondernemer? Bent u ondernemer tegen wil en dank of uit overtuiging? Hoe gemotiveerd bent u? Wat wilt u bereiken? Hoe ziet u uw positie over een aantal jaren?
 
Bedenk dat er vele – met name externe – factoren zijn die u niet in de hand heeft. Daarentegen zijn er diverse andere – met name interne – factoren waar u als ondernemer invloed op kunt uitoefenen. Het is dan ook van groot belang dat te doen. Dat betekent dat u grip dient te hebben op uw organisatie.
 
Hoe het ook zij, één ding wordt tenminste van u verwacht: wees kritisch! En dat niet alleen in uw doen en laten als ondernemer, maar zeker ook met betrekking tot uzelf! Zelfkennis is de basis van succes! Weet wat uw sterke en zeker ook wat uw zwakke kanten zijn. Concentreer op de sterke kanten en vul de zwakke kanten aan. Erken dat u niet alles kunt. Wees eerlijk, tenminste tegen uzelf. De bekende uitdrukking “schoenmaker blijf bij je leest” is er niet voor niets. Ga bijvoorbeeld niet in uw spaarzame vrije uurtjes zitten boekhouden als u daar geen of nauwelijks verstand van heeft. Doe de dingen goed waar u sterk in bent en laat anderen dingen doen waar u niet sterk in bent. Als u dat goed invult, kunt u synergetische effecten (“1 + 1 = 3”) bereiken. Door bundeling van krachten kan het geheel sterker zijn dan de totale sterkte van de verschillende krachten afzonderlijk. Profiteer van synergie en bereik een hoger niveau.
 
Eén van de opties die u heeft om dat te bereiken is het inhuren van professionele advies- en managementdiensten. Een goed ondernemer koopt die goederen en diensten in die hij nodig heeft om zijn doelstellingen te bereiken. Voor wat betreft het inhuren van advies- en managementdiensten is dat niet anders. Waarom zou u het inhuren van deze diensten anders beoordelen dan bijv. het inhuren van schoonmaakdiensten of dergelijke? Bovendien: schoonmaakdiensten zijn repeterend terwijl advies- en managementdiensten dat niet behoeven te zijn. Deze diensten kunnen voor u een leereffect opleveren, waardoor een repeterende inhuur niet nodig is! En zoals bij alle inkopen: het maken van goede afspraken voorkomt dat kosten uit de hand lopen.
 
Vorige pagina